Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
tirsdag d 14. september kl.20.00
i Bibliotekscafeen, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Evt. bemærkninger til referatet fra generalforsamling 2019
 3. Formandens beretning v/ Annie Marott
 4. Regnskab for 2019 til godkendelse (vedlagt) v. revisor Charlotte Amon Meng
 5. Regnskab for 2020 til godkendelse ( vedlagt) v. revisor Charlotte Amon Meng
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Formand i perioden 2021 og 2022. Annie Marott er villig til genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem 2021(kasserer)
  3. Bestyrelsesmedlem 2021(Lyng Kvejborg Løfstrøm er villig til genvalg)
  4. Suppleant til bestyrelsen for 2021
  5. Revisor for perioden 2021 og 2022, Charlotte Amon Meng er villig til genvalg
  6. Suppleant for revisor for 2021. Lars Jørgensen er villig til genvalg
 7. Budget 2021 til godkendelse (vedlagt) v/Annie Marott
  Telefon- og kontortilskud til hvert bestyrelsesmedlem udgør kr. 1500 pr. år. Der er ikke udbetalt for 2020, hvorfor der er afsat tilskud for både 2020 og 2021.

  På generalforsamlingen 2019 blev det bemærket, at kontingentet på kr. 200 var lavt
  sat idet der kunne forudses evt. udgifter til trafiksanering. Derudover er der ikke
  opkrævet kontingent for 2020.

  Derfor foreslås det at fastsætte kontingentet for 2021 til kr. 500,00
  – at fastholde telefon- og kontortilskud på kr.1500 årligt til bestyrelsesmedlemmer
  – at kontingentet for 2021 vil være kr. 500,00
  – at der afsætter 30.000 kr. til trafiksanering såfremt pkt. 8 vedtages

 8. Trafikforanstaltninger i Risbjerg Nord
  Vores grundejerforening Harrestrup Villakvarter har sammen med vores
  nabogrundejerforeninger Ny Hvidovre og Krogstens Allé Parcelforening været i
  dialog med Hvidovre Kommune om 40 km. trafikzone i Risbjerg Nord. Fokus for
  vores grundejerforening i samarbejdet har været trafikudfordringerne omkring de
  kommunale institutioner, Børnehuset og Plejehjemmet Krogstenshave, samt farten
  på de større veje Sydkærsvej, Torstensvej og Krogstens Allé.
  På lokalpolitisk niveau arbejdes der pt. med en strategi og plan for sikker skole og
  institutionsveje, men resultatet af dette arbejde foreligger desværre endnu ikke.

  Indtil ny strategi og plan foreligger arbejdes der på kommunalt plan kun med
  hastighedsbegrænsende tiltag. Trafikmålinger foretaget i uge 45/46 2020 viser, at
  det kun er på Krogstens Allé, at hastigheden i Risbjerg Nord underbygger et behov
  for hastighedsbegrænsende tiltag.

  Dvs. bump og skiltning kan etableres med 25% kommunal støtte, og 75%
  grundejerforening betaling. Bump og skiltning på øvrige veje er 100%
  grundejerforenings betaling.

  Krogstens Allé Parcelforening ønsker bump på Krogstens Allé ml. Vestkærs Allé og
  Mørups Allé etableret hurtigst muligt, og grundejerforeningen Ny Hvidovre har også
  giver tilsagn om, også at ville indgå i 40 km. Zone i Risbjerg Nord med egen
  betaling af bump og skiltning.

  Bilag med trafiksaneringsforslag er vedlagt – og trafikmålinger foretaget i uge 45/46
  2020 findes på vores hjemmeside.

  Trafikudvalget i Harrestrup Villakvarter fremsætter på baggrund af ovenstående
  sagsfremstilling disse punkter til generalforsamlingen beslutning:

  1. Indgå i 40 km. zone for Risbjerg Nord med skiltning.
   Pris 20-30.000 kr. som tages fra grundejerforeningens kassebeholdning.
   Prisen er afhængig af om grundejerforeningen skal have 2 eller 3 sæt 40 km. –
   tavler. Den endelige tavlefordeling er endnu ikke fastlagt. Dvs. max kr. 30.000
  2. Mandat til trafikudvalget om at fortsætte dialog med Hvidovre kommune med
   henblik på etablering af egentlige trafikforanstaltninger i grundejerforeningen.
   Bemærk, beslutning om faktiske trafikforanstaltninger skal træffes på senere
   generalforsamling f.eks. ordinær generalforsamling marts 2022.
  3. Medlemmer til trafikudvalget.
   Pt. består udvalget af Charlotte Amon Meng og Annie Marott – som meget gerne
   vil have 1-2 grundejere mere med i udvalget.
 9. Indkomne forslag
  Forslag skal stilles skriftlig enten pr. brev til formanden, Annie Marott, Rødvig Alle 16 eller pr mail: bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dk.

  Forslag skal være modtaget inden tirsdag d. 31.8.2021
  Evt. forslag udsendes til foreningens medlemmer inden d. 7.september 2021.

 10. Evt.

Indkomne forslag under generalforsamlingen bedes indleveret skriftligt inden næste års generalforsamling

 

[gravityform id=”8″ title=”true” description=”true”]