Vedtægter

LOVE

FOR

HARRESTRUP VILLAKVARTERS

GRUNDEJERFORENING

——————–

NAVN, HJEMSTED og OMRÅDE:

§1.

Grundejerforeningens navn er »Harrestrup Villakvarters Grundejerforening«. Dens hjemsted er Hvidovre kommune, og dens område er de parceller, der oprindeligt er matr. nr. 2 ft af Hvidovre.

 

MEDLEMMER:

§2.

Enhver nuværende eller tilkommende ejer af en parcel inden for ovennævnte områ­de er pligtig at være medlem af foreningen og underkastet dens love. Sælger eller overdrager en parcelejer sin parcel, udtræder vedkommende fra skødets tinglys­ningsdato af foreningen, og er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningens formand. Den nye parcelejer indtræder fra samme dato i den afgåendes rettigheder og pligter i forhold til foreningen. Det udtrådte medlem har intet krav på foreningens midler. Ved ejerskifte hæfter den nye ejer for det løbende kontingent.

 

FORMÅL:

§3.

Foreningens formål er at varetage parcelejernes fælles interesser med hensyn til deres ejen-domme.

Foreningen træffer med fuldt bindende virkning for enhver parcelejer bestemmelser med hensyn til fællesanliggender, alt i det omfang dette ikke udføres og betales af offentlig myndighed.

Udgifter til fællesanliggender, der er vedtaget på generalforsamlingen, pålignes hver parcel i forhold til parcellens nettoareal. For sådanne udgifter hæfter, og med bindende virkning også for ikke mødte medlemmer, alle medlemmer solidarisk. Iøvrigt hæfter medlemmerne ikke solidarisk for det enkelte medlems forpligtelse.

 

KONTINGENT:

§4.

Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem for hver parcel (matr.nr.), han/hun er ejer af, et årligt kontingent, der fastsættes for det følgende år på den ordinære generalforsamling.

Er et medlem mere end 1 måned i restance, er bestyrelsen om fornødent bemyndiget til at lade restancen med påløbne omkostninger inddrive af retslig vej. Under ar­bejdsløshed, sygdom og lignende har bestyrelsen ret til efter skøn at give henstand med betalingen.

 

GENERALFORSAMLING:

§5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ethvert medlem har kun en stemme pr. hel parcel, og stemmeretten kan kun udøves ved personlig nærværelse eller ved fuldmagt til en person, der møder for fuldmagts­giveren. Ejes en parcel af flere i forening, har kun en af ejerne stemmeret. Generalforsamlingen er beslutnings-dygtig, uanset antallet af fremmødte, jfr. dog §16.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jfr. dog §16.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

 

§6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes skriftligt af besty­relsen med 28 dages varsel. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal medde­les hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal evt. forslag deles ud til alle parceller.

 

§7.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virk­somhed.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

 

§8.

Bestyrelsen, bestående af formand, kasserer og yderligere et medlem, der vælges på den ordinære generalforsamling. Samtidig vælges en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, suppleanten for et år. Af bestyrelsen afgår efter tur hvert andet år henholdsvis formand og kasserer, således at de ikke afgår samtidigt, det tredie bestyrelses-medlem afgår samtidigt med kassereren.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Endvidere vælges på generalforsamlingen for to år henholdsvis en revisor og en revisorsup-pleant, som afgår skiftevis og kan genvælges.

 

§9.

Bestyrelsens honorar fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalfor­samling.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

§10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødven­digt og skal indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden med 7 dages varsel.

Når 20 medlemmer skriftligt henvender sig til formanden om indkaldelse af ekstraor­dinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal formanden sørge for indkaldelse som anført i stk. 1. Generalforsamlingen er gyldig, såfremt mindst ¾ af de underskrevne medlemmer er mødt.

De i §§5 og 7 fastsatte regler gælder også for en ekstraordinær generalforsamling, med undtagelse af bestemmelsen om formandens aflæggelse af beretning.

 

BESTYRELSEN:

§11.

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed.

Den holder møde, så ofte et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt et flertal har givet møde. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende møder uden gyldig grund, betrag­tes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og ny indtræder da i dennes sted. Bestyrelsen afgør sagerne ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Om forhandlingerne fører den af bestyrelsens medlemmer, der er udpeget som sekretær, en protokol, denne underskrives af alle ved mødet tilstedeværende besty­relsesmedlemmer.

 

§12.

Enhver foreningen vedkommende retshandling er bindende for foreningen, når det herom opret-tede dokument er underskrevet af formanden og yderligere et bestyrel­sesmedlem.            Bestyrelsen må ikke stifte gæld i foreningens navn, uden en generalfor­samlings bemyndigelse.

Bestyrelsen kan afholde de med foreningens løbende drift forbundne udgifter. Til fællesmøder og lignende kan bestyrelsen lade sig repræsentere.

De hermed forbundne udgifter refunderes af foreningen.

 

REGNSKAB og REVISION:

§13.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kassereren fremlægger regnskabet for den forløbne periode på bestyrelsesmøde, hvor det godkendes af bestyrelsen. Revisoren kan foretage uanmeldt revision. Finder revisoren, at der er uklare punkter, skal denne underrette formanden. Regn­skabet skal tilstilles revisoren umiddelbart efter den 31. december og skal af denne være revideret såvel kritisk som talmæssigt så betids, at en ekstrakt med revisors påteg­ning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling, hvor kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.

 

FORENINGENS MIDLER:

§14.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1000 kr. Beløb herudover skal indsættes i bank/sparekasse eller på giro i foreningens navn. På kontoen/kontiene kan kun hæves med formandens og kassererens underskrift i forening, dog kan beløb under 1.000 kr. anvises alene af kasseren, såfremt udlæg er godkendt af formanden på forudgående bestyrelsesmøde og protokol fra møde er underskrevet. Kasseren kan derudover alene udbetale honorar, som er godkendt på Generalforsamling.

Alle øvrige udbetalinger skal anvises af formanden til betaling.

 

ORDENSBESTEMMELSER:

§15.

Det er ethvert medlems pligt at renholde sin del af fortovene samt holde hække og anden beplantning inden for de af kommunen foreskrevne mål. Såfremt dette ikke efterkommes, kan bestyrelsen lade dette udføre for grundejerens regning. Ethvert medlem er pligtig at bidrage til fællesanlæg, vedligeholdelse og evt. renhol­delse i forhold til parcellernes nettoareal. Bidrag opkræves af foreningen, normalt som en del af kontingentet.

Generalforsamlingen kan i øvrigt vedtage ordensregler for foreningens område. For at varetage parcelejernes fælles interesser kan bestyrelsen påtale overtrædelse af servitutter pålagt parcellerne, medmindre servitutterne ifølge deres indhold er til hinder herfor.

Bestyrelsen tager beslutning om, hvorledes der skal forholdes overfor medlemmer, der ikke overholder de at foreningen vedtagne ordensregler. Er et medlem utilfreds med bestyrelsens beslutning, kan det forelægge sagen på den første ordinære generalforsamling, der træffer endelig beslutning. Medlemmet er dog pligtig indtil generalforsamlingen at rette sig efter det af bestyrelsen givne pålæg.

Klager og andre henvendelser foreningen vedrørende rettes skriftligt til formanden.

 

ÆNDRING af FORENINGENS LOVE og FORENINGENS OPLØSNING:

§16.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens love, kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutnin­gen vedtages af mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forsla­get, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal, er for forslaget.

 

§17.

Foreningens opløsning, der kræver kommunens godkendelse, kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter reglerne i §16. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser.

 

IKRAFTRÆDEN:

§18.

Disse love træder i kraft den 25. maj 2009.

Samtidig ophæves alle tidligere vedtagne love og bestemmelser.

 

BESTYRELSEN