Generalforsamlinger

Referat af ordinær generalforsamling i Harrestrup Villakvarter Grundejerforening

mandag den 25. marts 2014

 

 

Efter oplæg og debat med repræsentanter for Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a  ( se nedenfor) bød formanden velkommen til generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Arne Snedker

Referent: Camilla Flügge

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at formalia var i orden.

Antal stemmeberettigede parceller til stede: 26 + 1 fuldmagt (i alt 40 personer J)

 

2. Evt. bemærkninger til referatet fra sidste års generalforsamling:

Intet at bemærke. På vores hjemmeside www.harrestrupvillakvarter.dk forefindes altid referat af seneste generalforsamling.

 

3. Formandens beretning

Igen i 2013 har mange ejendomme i vores lille grundejerforening skiftet ejere. Vi har budt velkommen til 7 nye. Om der er flere nye, ved vi faktisk ikke.

Fra ejendomsmæglere ved vi, at mindst 8 ejendomme har været sat til salg i det forløbne år – og vi har fået ejerskiftemeddelelse i 7 tilfælde. Det er vi rigtig glade for, idet det jo giver os mulighed for at byde nye grundejere velkommen i grundejerforeningen.

I velkomstbrevet orienterer vi om mulighed for at få post sendt elektronisk.

Én af de store poster på regnskabet er porto, og vi har opfordret til (i referater, i velkomstbreve og på hjemmesiden) at man modtager elektronisk post.

Og der er heldigvis mange, der tilmelder sig. Men desværre er det ikke alle fraflyttere, der oplyser at de ikke mere skal modtage post fra Grundejerforeningen – og når ejendomsmægler ikke giver besked om salg af ejendom, vil de nye ejere ikke få tilsendt materiale fra os.

Det er ikke tilfredsstillende, at indkaldelse til generalforsamling mv ikke når de rette modtagere – som vi oplevede det sidste år!

 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi hvert år i januar udsender kontrolmail til de, der er tilmeldt maillisten. Og de, der ikke reagerer på mailen får tilsendt post fra os som brevpost.

Den ordning har grundejerne taget rigtig godt imod – og vi har fået ryddet op i maillisten.

51 grundejere er på nuværende tidspunkt tilmeldt ordningen.

Sidste år prøvede vi for første gang også at sende referat af generalforsamling og kontingentopkrævning pr mail. Det materiale havde vi indtil da valgt at sende som brevpost, også fordi giroindbetalingskort til kontingent var vedlagt. Men mange, der er tilmeldt mailordningen reagerede på brevposten og vi besluttede at prøve at udsende pr mail.

Og den erfaring vi har gjort os er, at referat af generalforsamling og opkrævning af kontingentindbetaling ikke skal udsendes i samme mail, men i hver sin!

Hanne, vores kasserer, havde derfor en fest med at få sendt kontingentopkrævning ud til alle de, der ikke nåede at betale til tiden!

 

Kontingent

Desværre er der stadig restance på 2 ejendomme – men det kan jo også skyldes ejerskifte.

 

Banker – og etablering af toprentekonto.

Tidligere havde vi vores foreningskonto i Alm. Brand Bank og ved flere lejligheder har generalforsamlingen bemærket, at vi betalte et gebyr for at have kontoen – et gebyr der oversteg renteindtægten. På daværende tidspunkt havde Danske Bank ikke et tilbud med en foreningskonto.

Men det har de nu og i 2013 er der oprettet en toprentekonto (og Grundejerforeningen har fået et CVR.nr.)

Vores kasserer har opsagt kontoen i Alm. Brand Bank og har flyttet kr. 55. 000 til den spærrede konto i Danske Bank, hvor vi binder os for et år på en rente på 1,00 procent.

 

Fastelavnsfest

D. 2. marts i år blev igen holdt fastelavnsfest i grundejerforeningen.

Stor tak til Kirstine og Allan Kjær samt Dorthe Brandt Andersen. De stod på ny for det store arbejde.

Og jeg har ladet mig fortælle at festen igen var en stor succes hvor der deltog rekordmange.

Bestyrelsen håber, at der også til næste år vil blive holdt fastelavnsfest – vi har i hvert fald foreslået et beløb afsat på budgettet!

 

I juni 2013 stod Camilla Ferslev Flügge igen for en sommerfest. Og på trods af vejret, var arrangementet en stor succes. Desværre forlader Camilla os nu i bestyrelsen, så vi håber, at andre vil tage over og arrangere vejfest/ sommerfest igen i år? Giv gerne bestyrelsen et lille hint hvis man er interesseret.

 

Nabohjælp

Sidste års temadrøftelse på generalforsamlingen var om Nabohjælp, og bestyrelsen fik mandat til at indkøbe og opsætter et antal skilte om Nabohjælp.

Hvidovre Kommune blev derfor kontaktet i relation til bestemmelser om opsætning af skilte.

Og det oplystes, at Nabohjælp-skilte er ikke en del af vejreglerne og ikke må opsættes på offentlig vej eller fortov. Men skiltene kan/skal placeres inde på privat grund, evt. placeret på havelåger eller postkasser – og at de forventes opsat relativt diskret!

Spørgsmålet om, hvor og hvor mange skilte vi vil have, er nok en drøftelse værd – og derfor er sagen på dagsordenen til i dag!

 

Fjernvarme

Ved et forslag sidste år om drøftelse af etablering mv. i forhold til fjernvarme, gav bestyrelsen tilsagn om at afholde medlemsmøde, når vi vidste nærmere. Det har så resulteret i fjernvarmeselskabets deltagelse i dag, hvor vi har fået lidt information. Og er det hensigtsmæssigt at vi afholder flere medlemsmøder – så gør vi det!

 

Vejbump/ chikaner mv

Sidste år var også et forslag om at undersøge mulighed for at etablere vejbump/ chikaner mv. for at tvinge trafikken til at sænke farten.

I forbindelse med drøftelsen udspandt der sig en debat om, hvorvidt vejene ville blive betragtet som private, såfremt vi selv får lov at etablere vejbump eller chikaner.

Bestyrelsen gav tilsagn om at ville undersøge sagen – og om der ville være mulighed for vejbump på Torstensvej og Sydkærsvej, idet arbejdet i forbindelse med kloakprojektet forventedes at øge belastningen på Torstensvej.

Vi har derfor kontaktet Hvidovre Kommune, der oplyser at veje kan trafiksaneres med vejbump mv. såfremt grundejerforeningen bidrager økonomisk med 75 % af udgifterne. Et vejbump med skilte koster ca. 25.000 kr. pr styk. og fordrer godkendelse af såvel By- og Teknikforvaltningen som Teknik- og miljøudvalget.

Og det fordrer også, at vejene etableres som zone 40- områder!

Det er områder, hvor der skiltes med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t (forbudstavle) i zonetavler ved indkørslen til området. Inde i området er der suppleret med bump i fornødent omfang afhængigt af resultatet af hastighedsmålinger på vejene. Og et sådant zone 40 – område skal godkendes både af politiet i henhold til en særlig bekendtgørelse, samt af Hvidovre Kommune!  (Hele Hvidovre Nord er et zone 40 – område, og der er også et område omkring Langhøjskolen i det sydlige Hvidovre.)

 

Kommunen skrev i deres svar til os, at i f.eks Harrestrup Villakvarter vil zone 40 – området kunne afgrænses af Vestkærs Alle mod nord, Mørups Alle mod syd og Krogstens Alle mod vest.

Det indebærer, at der i henhold til bekendtgørelsen skal måles hastigheder på Torstensvej og Sydkærsvej, da de vejstrækninger er længere end 300 meter. Og det er kun på de veje i zonen, at det, afhængigt af resultatet af hastighedsmålingerne, kan blive aktuelt at supplere forbudsskiltningen med bump.

I relation til evt. følgevirkninger af HOFORS arbejde i forhold til trafikken på Torstensvej, har vi overfor kommunen igen påpeget den megen trafik ved Ejby alle, hvor mange skal hente og bringe børn til børneinstitutionerne.  Vi foreslog kommunen, at det forinden sikres, at trafikken gennem Torstensvej kun kan forekomme ved lav hastighed. Og vi bad igen om, at der etableres vejbump eller andre chikaner.

Men Hvidovre Kommune er ikke til sinds at se profylaktisk på problematikken!  Man svarede, trafikomlægningen var i regi af HOFOR og at man havde stor tiltro til dem. Kommunen udtalte, at HOFOR’s anlægsarbejde i øvrigt ikke giver anledning til, at det skulle være nødvendigt med indsatser på Torstensvej.!

 

Og netop HOFOR’s arbejde indebærer, at kommunen meget stærkt vil anbefale, at vi venter med yderligere initiativer i relation til etablering af zone-40.  De siger, at vi helst skal kunne overbevise politiet om, at vi måler hastigheder i en normalsituation, og det vil der ikke være tale om, når Sydkærsvej er afspærret.

 

Endvidere ser kommunen meget gerne, at vi drøfter spørgsmålet om en hastighedszone med Grundejerforeningen Ny Hvidovre og Krogstens allé parcelforening, så man kan få en større og mere regulært afgrænset zone. ( Eksempelvis var der fire grundejerforeninger involveret i etablering af zone 40 – området omkring Langhøjskolen.)

Så – på baggrund af svar fra kommunen, har vi i bestyrelsen besluttet at afvente afslutning ag HOFORS arbejde – og vil derefter sætte sagen på en generalforsamling for at se om der er tilslutning til, at vi spørger de 2 tilstødende grundejerforeninger om de vil være med – OG om vi vil afsætte de fornødne midler til bump og skilte!

Vi fik også at vide, at vejbump og privatisering af veje er to helt uafhængige størrelser.

Revision af hjemmeside –

er stadig på tegnebrættet. Vi mangler bare lidt kyndig hjælp!!

SGH (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune)

Traditionen tro, vil jeg lige afslutte med en kort orientering af det, vi pt. arbejder med i SGH:

 • Renovationsordninger. ( dagrenovation, affaldssortering og genbrugspladser)
 • S-tog stationer, sikkerhed og reparationer
 • Kloakarbejdet
 • Trafiksanering – og den øgede trafikbelastning på Krogstens alle.
 • Møder m politikere (spec. Teknisk Udvalg)
 • Arbejdet i Det Grønne Råd. (cykelstier, fjernvarme, trafikregulering),
 • Og på vegne af os, har jeg indstillet SGH’s formand til at sidde i Bygningsforbedringsudvalget.

 

Kommentarer til formandens beretning:

 • Det blev foreslået, at vi allerede nu tager kontakt til grundejerforeningen Ny Hvidovre samt Krogsten Allé parcelforening for at drøfte spørgsmålet om evt. hastighedszone.
 • Når vi ikke kan formå kommunen til at hjælpe os med at få sænket hastigheden på Krogsten Alle, blev det foreslået at vi spørger kommunen om det kan lade sig gøre at få vendt ”hajtænderne” på de sideveje, der støder op til Krogsten alle.
 • Jens Hummelmose (Ejby alle 13 ) vil gerne gi en hånd med ved revision/fornyelse af vores hjemmeside.

 

 

4. Regnskab for 2013.

Kassereren gennemgik det udsendteregnskab fra 2013. Regnskabet er opstillet så det er direkte sammenligneligt med budgettet.

Efter opsigelse af vores konto i Alm. Brand Bank, er der nu et lille beskedent overskud fra renteindtægter.

Regnskabet blev eenstemnigt godkendt.

 

5. Vejfest 2014.

Festen i 2013 var en stor succes på trods af vejret. Camilla kan ikke påtage sig at arrangere vejfest i 2014 – men hvis nogen har lyst til at tage initiativ til at stå for en vejfest i grundejerforeningens regi, er man velkommen til at henvende til bestyrelsen. Der er afsat penge på budget 2014 og Camilla har lovet at stille sig til rådighed med råd og dåd!

 

6. Budget 2014

Formanden gennemgik budgettet, der blev énstemnigt vedtaget af generalforsamlingen.

Kontingent for 2014 er dermed kr. 150 og telefon- og kontortilskud til bestyrelsen er uændret kr. 4.500.

 

7. Valg til bestyrelsen:

 1. Kasserer (2014 og 2015– genvalg af Hanne Als, Ejby allé 17.1.ste
 2. Bestyrelsesmedlem (2014 og 2015– valg af  Jens Hummelmose, Ejby alle 13
 3. Suppleant til bestyrelsen (2014) – genvalg af Lars Jørgensen Ejby alle 8
 4. Revisorsuppleant ( 2014 og 2015) – genvalg af Lars Jørgensen Ejby alle 8

 

8. Nabohjælp.

Hanne gav et kort referat af sidste års drøftelse om Nabohjælp – og opfordrede til at man tilmeldte sig via internettet. I øjeblikket køres en kampagne, hvor vi kan få skiltene gratis (ellers koster de kr. 370 pr. stk.) Skiltene må ikke stå på offentlig vej eller fortov – så bestyrelsen hører gerne fra grundejere, der kan tilbyde at ha´ et skilt stående på deres grund. Det må meget gerne være grundejere på hjørnegrunde J  Og jo flere skilte – jo mere synligt bliver signalet om Nabohjælp..

 

9. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

10. Evt.:

Formanden oplyste, at tilmelding til generalforsamlingen havde været et godt pejlemærke for, hvor meget der skulle indkøbes til traktementet. Det vil vi også gøre fremover – og det blev pointeret, man naturligvis altid var velkommen til at deltage i generalforsamlingen selvom man ikke havde fået sig tilmeldt. Det er KUN ment som et pejlemærke for indkøb!

 

Formanden rettede en stor tak til Camilla for hendes år i bestyrelsen.

 

 

Camilla Flügge

Referent                                               Arne Snedker

                                                                 Dirigent                                                                                                                                                  

Annie Marott

Formand

06.04.2014

 

 

 

Da Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a havde varslet udbygning af fjernvarme i Risbjerg- kvarteret i Hvidovre, var repræsentanter herfra inviteret til at mødes med os i forinden generalforsamlingen.

Hvidovre Fjernvarmeselskab holdt derfor 1 times oplæg m. efterfølgende drøftelse og afklaring af spørgsmål i forbindelse med etablering og drift af fjernvarme.

Vi gav tilsagn om, at afholde yderligere medlemsmøder i rel. til fjernvarme, såfremt medlemmerne måtte ønske det.

Fjernvarmeselskabet har efterfølgende sendt deres power-point materiale til formanden – og det er sendt via e-mail til de der er tilknyttet ordningen.

De, der ikke er tilknyttet mailordningen vil efter aftale være velkomne til at hente et papireksemplar hos formanden.

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i  Grundejerforeningen Harrestrup Villakvarter mandag den 18. marts 2013

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

I forbindelse med udsendelsen af modtagne forslag til generalforsamlingen orienterede bestyrelsen om, at kriminalassistent Bent Nikolajsen, Københavns Vestegns Politi, kriminalpræventiv Sektion, var inviteret til at komme kl. 19.00 og holde et oplæg om Nabohjælp (i relation til dagsordenens pkt. 9).

De fremmødte gav tilladelse til at mødet, generalforsamlingen, først startede efter oplægget.

 

Materialet ” Beskyt dig mod indbrud”, “Tryghedsvandringer” og materiale til grundejerforeninger vedr. Nabohjælp blev omdelt.

Oplæg og efterfølgende drøftelse varede i 1 time, og kl. 20.00 startede generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent og referent:

 

Dirigent: Lars Jørgensen

Referent: Camilla Flügge

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at formalia var i orden.

Antal stemmeberettigede parceller til stede: 20 + 1 fuldmagt

 

2. Evt. bemærkninger til referatet fra sidste års generalforsamling:

 

Intet at bemærke. På vores hjemmeside www.harrestrupvillakvarter.dk forefindes altid referat af seneste generalforsamling.

 

3. Formandens beretning

 

Rigtig mange ejendomme i vores grundejerforening skifter ejere i disse år.

I 2012 fik vi henvendelse fra ejendomsmæglere om salg af 4 boliger og i år har vi indtil nu fået

oplysning om, at 6 er til salg.

 

Kontingent. På generalforsamling 2011 besluttede vi at hæve kontingentet fra kr. 100 til kr. 150 årligt. Desværre er der stadig nogen der husker at vi betalte kr. 100 om året og som ikke har bemærket kontingentforøgelsen. Det har givet kassereren vældig meget arbejde – samtidig med at kontingentet inddrives i op til 3 runder. Desværre er der stadig restance på 2 ejendomme – men det kan jo også skyldes ejerskifte.

 

Velkomstbreve. Som nævnt har 4 ejendomme i vores lille grundejerforening været sat til salg sidste år– og om de er solgt eller ej ved vi ikke, vi har kun fået meddelelse om ejerskifte på en enkelt ejendom.

Det er lidt ærgerligt, synes vi. Det giver os ingen mulighed for at byde nye velkommen i grundejerforeningen.

I velkomstbrevet orienterer vi om mulighed for at få post sendt elektronisk. Én af de store poster på regnskabet er porto, og vi har opfordret til – i referater, i velkomstbreve og på hjemmesiden) at man modtager elektronisk post.

42 grundejere er tilmeldt ordningen. Det er faktisk 3 færre end sidste år L

Men ”sparet” porto til 42 grundejere er dejligt og kan mærkes på regnskabet J

Vi har bare en stor bøn om, at man husker at meddele os at man har ændret mailadresse eller måske endog er fraflyttet og ikke længere skal modtage mailpost fra os!!

Samtidig har vi taget generalforsamlingens opfordring om at sende mest mulig snailmail som B-post ad notam – så vidt det er muligt af hensyn til tidsfrister!

Referat af generalforsamlingen har vi indtil nu valgt at sende pr brevpost. Det er fordi giroindbetalingskort til kontingent har været vedlagt. Vi har tænkt, at fordi man modtager mails behøver det ikke at indebære at man også har netbank – derfor valgte vi sådan.

Mange, der er tilmeldt mailordningen har imidlertid reageret på brevposten – og vi har i bestyrelsen besluttet at prøve at sende kontingentopkrævninger pr mail – og give de, der ikke har netbank mulighed for at betale med indbetalingskort til giro.

 

Banker. Ved flere lejligheder har generalforsamlingen bemærket, at vi betaler et gebyr for at have vores foreningskonto i Alm. Brand Bank – et gebyr der nu overstiger renteindtægten. Men det var sådan, at Danske Bank ikke havde et tilbud med en foreningskonto, hvorfor vi beholdt kontoen i Alm. Brand Bank.

Nu ser det ud til, at sagen løses, idet vi som grundejerforening kan oprette en toprente konto hvor det indestående bindes i en på forhånd aftalt periode (f. eks. 1 eller 2 år). Det fordrer et CVR-nummer, som vi netop har oprettet.

 

Fastelavnsfest. D. 10. februar i år blev igen holdt fastelavnsfest i grundejerforeningen. Der deltog 17 voksne og 13 børn. Og festen var helt som den skulle være – med tøndeslagning, fastelavnsboller og saftevand!

Der blev kåret kattekonge og –dronning. Så nu kan Rødvig allé vigte sig af kong Christian og dronning Hanna!

Stor tak igen til Kirstine Kjær og Dorthe Brandt Andersen, der stod for det store arbejde.

Bestyrelsen håber, at der igen til næste år vil blive holdt fastelavnsfest – vi har i hvert fald foreslået et beløb afsat på budgettet!

 

Sommerfest. I 2011 holdt vi en fantastisk vejfest/ sommerfest – og vi ville gentage succesen sidste sommer.

Men – på baggrund af meget få tilmeldinger, blev dato for vejfesten flyttet 2 gange- Desværre uden større held! Derfor besluttede vi at aflyse festen. Men det skal i hvert fald ikke hindre os i at prøve at invitere igen til sommer. Den fest der blev holdt i 2011 fortjener en gentagelse;-)

 

Glatførebekæmpelse. Det har igen været en vinter med megen sne – og vi er alle optaget af at veje og fortove er ryddet så man ikke kommer til skade.

I flere år har det undret, at fortovet på Karise allé (ud for Krogstens Have) ikke blev ryddet. Fortovet på Krogstens allé bliver fint ryddet foran plejehjemmet! Så jeg har mailet til kommunen, at jeg tænker at det måtte være en forglemmelse, at Karise allé ikke ryddes i samme omfang.

Kommunen har (efter et par rykkere) svaret, at man har påtalt forglemmelsen overfor de pågældende og at man ikke regner med at det sker igen J  Dog skriver kommunen, at der er en mulighed for, at man ikke kan komme til at rydde fortovet, hvis der er biler, der parkerer på fortovet. Kosten på en traktor er ca. 130 cm. og fortovet er i forvejen smalt, så det kan i nogle tilfælde være umuligt at komme imellem en parkeret bil og hækken. I sådanne tilfælde vil man desværre have problemet igen.

Og jeg har lovet kommunen at bé vores grundejere om, ikke at parkere for tæt på fortovet. Dette være hermed gjort….

Meeen  – man er vel ikke fritaget for at rydde sne på sit fortov hvis der holder biler? Nå, det tager vi i næste omgang….

SGH (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune) Beslutning om indmeldelse i SGH  blev truffet på generalforsamlingen i 2010 – og det blev besluttet, at evaluering af medlemskab skulle foretages efterfølgende. Derfor er punktet på dagsordenen i dag.

SGH holdt ordinær generalforsamling d. 28. februar 2013. Jeg deltog som vanligt og er nu valgt som bestyrelsesmedlem. Referatet af generalforsamlingen kan findes på SGH’s hjemmesidewww.sgh.nu

Under behandling af vores punkt om evaluering, vil jeg komme nærmere ind på, hvad SGH har arbejdet med i 2012 af særlig interesse for os, samt hvor jeg ser de kommende udfordringer.

 

Kloakprojekt. På vores generalforsamling sidste år drøftede vi ekstremregn og dens følger, – som vi jo oplevede i rigt mål i sommeren 2011 og jeg orienterede fra et borgermøde afholdt i november 2011 (arrangeret af Hvidovre Kommune i samarbejde med SGH) De områder i Hvidovre kommune, som var hårdest ramt af ekstremregn, var villaområderne ved Harrestrup Å.

Hvidovre Kommune gav på borgermødet tilsagn om at lægge pres på Københavns Kommune for at få åen renset op, træer fjernet og broer renoveret, så passagen af vand gennem åen bliver bedre.

Og samtidig blev det oplyst at der er etableret et stort flerårigt kloakprojekt, hvor man øger både rørkapacitet og pumpekapacitet for at afvande området hurtigere og mere effektivt.

 

Det arbejde påbegyndes nu. Sagen er blevet omtalt i Hvidovre Avis i januar 2013 – i lidt generelle vendinger.   Derfor har jeg kontaktet HOFOR, der står for arbejdet – og har til dette møde fået tilsendt ”Orientering om anlæg af ny stor kloakledning langs med Damhusåen”

Kopi heraf er udleveret ved mødet samt medsendt referatet i  både breve og mails. (Herudover kan kopi fås ved henvendelse til formanden.)

 

HOFOR oplyser, at orienteringen er en kort beskrivelse af projektet for Damhusledningen-Hvidovre. Beskrivelsen er meget generel og overordnet idet den skal kunne anvendes til alle.

HOFOR fortalte, at man er ved at have kontrakt med en entreprenør, men kontrakten endnu ikke er endelig underskrevet.

Man regner med at entreprenøren går i gang med det egentlige arbejde omkring 1. maj. idet der startes med en byggegrube ved i Asminderødvej ved Sydkærsvej. Entreprenøren vil så tunnelere på den sydlige del af strækningen ned mod Åmarksvej. Og byggegruben i Sydkærsvej ved Risbjerggaards Allé forventes påbegyndt i efteråret 2013. Når denne byggegrube påbegyndes, spærres Sydkærsvej for gennemkørsel.

Strækningen, der skal tunneleres gennem vores område forventes udført i begyndelsen af 2014, og når det sker, vil der også blive etableret en byggegrube i Sydkærsvej ved Vestkærs Allé, som medfører at Sydkærsvej også afspærres her.

Der skal etableres en mindre kloakledning i Ejby Allé som skal tilsluttes den tunnelerede ledning i Sydkærsvej. Dette arbejde udføres som traditionel opgravning – og forventes først udført foråret 2015.

De tider, vi her har fået oplyst er meget foreløbige, og er af orienterende karakter.

HOFOR er forpligtet til at foretage en registrering af bygninger i det område der kan blive påvirket af arbejdet. Registreringen er en udvendig gennemgang – og udføres af en geotekniker som fotoregistrerer facader. Det forventes udført i vores område her i løbet af foråret/sommeren i år. Inden dette sker, vil der blive udsendt brev til de berørte grundejere.

Derudover har HOFOR lovet at invitere til oplysningsmøder i de områder, der berøres mest. Om det er os vides endnu ikke.

 

Tak for ordet.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Der blev spurgt om det ikke ville være en god ide at lægge et link ud på vores hjemmeside til SGH. Og jo, det er der allerede 🙂

 

4. Evaluering af medlemskab af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune (SGH)

 

I samme brev, som blev udsendt med indkomne forslag, var medsendt almen orientering om SGH samt ” Mål og arbejdsopgaver ”.

Nedenfor er i stikord indsat formandens oplæg til evaluering:

 

Fakta om SGH :SGH nu 36 foreninger med tilsammen 3836 medlemmer

Vi besluttede medlemskab på GF 2010, dvs 2½ års erfaring.

Kontingent kr. 5 pr parcel = k.r 520 årligt.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter.

Der holdes møde x1/mdr.

 

Der er i 2012 især arbejdet med:

 

 • Renovationsordning

 

 • Affaldssorteringsordning

 

 • Ændret vægtning af husholdningsaffald

 

 • Genbrugsplads

 

 • Trafiksanering

 

 • Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål.

 

SGH har 2 pladser i rådet og SGH’s næstformand er valgt som formand for en arbejdsgruppe vedrørende Agenda 21 – strategi.

Her er fokuseret på:

–          Trafikregulering

–          Fjernvarme, cykelstier og miljøvenligt asfalt

–          Mere borgerinddragelse.

 • Medlemsorientering/-involvering:

–          Borgermøder  (ex om ekstremregn ( 2011))

–          Politikermøder  ( ex møde m formand for Teknisk udvalg, Finn Gerdes (jan.2013))

–          Panelmøder  (ex om affaldssortering (juni 20 12))

–          Medlemsmøder  ( ex om vedvarende energi (Mødet var koncentreret om to hovedemner: jordvarme og solceller, men også varmepumper blev omtalt. Juni 2012 ))

 

 • Kommunikation:

–          Hjemmesiden www.sgh.nu  holders løbende opdateret. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold. Og i det forløbne år har hjemmesiden fået en designmæssig opjustering, så den er mere brugervenlig.

 

–          Nyhedsbreve er et nyere islæt, som trækker på samme hammel. Der er udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af 2012..

 

–          Medlemsarrangementer og rundspørger, og disse ting vil fortsat have høj prioritet.

 

–          SGH har været meget synlig i pressen i det forløbne år. Vi accepterer vilkårene for at blive omtalt i pressen, og det har givet god omtale. Dels fordi vi underbygger vores synspunkter og hele tiden sikrer, at vores medlemmer står bag os i vores synspunkter. Det har givet meget omtale i Hvidovre Avis.

 

 • Grundejere i Pengemagasinet på DR:

–          SGHs formand er af Danmarks Radio blevet tilbudt en plads i et panel, som Pengemagasinet har oprettet for at kunne trække på nogle faste kilder, når udsendelser drejer sig om grundejerspørgsmål. Kan formanden ikke selv deltage, kan det blive aktuelt at lade andre medlemmer af bestyrelsen deltage i TV-udsendelser. Også grundejere, der er medlemmer af SGH, vil kunne få en henvendelse fra SGHs besyrelse, hvis det er relevant. Al deltagelse er naturligvis frivillig. Men det er en god måde dels at gøre grundejersynspunkter kendte i den offentlige debat og dels gøre SGH som organisation kendt.

 

 • Kommende – og påtrængende  arbejdsopgaver:

–          Kloakprojekt – og herunder trafikreguleringen

–          Kommunalvalg

–          Budgetter / øgede udgifter for grundejere

–          Affaldssorteringsordningen + ny dagrenovationsordning

 

 

Efter formandens orientering var der eenstemnigt tilslutning til, at vi fortsætter vores medlemskab i SGH.

 

5. Regnskab for 2012.

 

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab fra 2012. Regnskabet har fået nyt ”look” og har en opstilling, der nu er direkte sammenlignelig med budgettets.

Der mangler stadig 2 kontinentindbetalinger! Som tidligere nævnt er der høje gebyrer på vores foreningskonto i Alm. Brand Bank.  Derfor opsiges den konto og overgår til en toprente konto i Danske Bank. Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde foretage det nødvendige i forbindelse hermed!

Regnskabet blev eenstemnigt godkendt.

( Regnskab 2012 er indsat nedenfor)

 

6. Vejfest 2013.

Camilla står gerne for det igen og Sofie (Sydkærsvej 74) vil gerne være med til at arrangere festen.

Blandt generalforsamlingens deltagere var der flertal for, at festen skulle søges afholdt igen i 203 – men august måned er ikke optimal. Derfor aftaltes festen afholdt lørdag den 15 juni 2013. ( Husk at skrive det i kalenderen J )

 

 1. Budget 2013

Formanden gennemgik budgettet, der blev eenstemnigt vedtaget af generalforsamlingen

Før bestyrelsen udarbejdede budgetter for det kommende år til beslutning på generalforsamlingen, besluttede generalforsamlingen særskilt kontingent og honorarer til bestyrelsen!

Da ordet ”honorar” er misvisende for det telefon- og kontortilskud som bestyrelsesmedlemmerne modtager, er det rettet i dette buget.  Forsamlingen erklærede sig enig i, ”honorarer” femover fremgår som telefon- og kontorhold – og at de, sammen med det årlige kontingent besluttes af generalforsamlingen i forbindelse med behandling af budgettet.

 

Vores hjemmeside er meget ”stiv” og mangler en kærlig hånd. Der er desværre ingen med disse kompetencer, der har meldt sig til at hjælpe os.

Bestyrelsen fik herfor bemyndigelse til at anvende nogle af grundejerforeningens midler til hjælp til at modernisere den.

( Budget 2013 er indsat nedenfor)

 

 1. Valg til bestyrelsen:

a.       Formand (2013 og 2014) – genvalg af Annie Marott, Rødvig alle 16

b.      Revisor  (2013 og 2014) – genvalg af Charlotte Amon Meng, Ejby alle 21

c.       Suppleant til bestyrelsen (2013) – genvalg af Lars Jørgensen Ejby alle 8

 

 

 1. Nabohjælp.

I relation til den tidligere drøftelse af etablering af Nabohjælp, blev det foreslået at bestyrelsen indkøber og opsætter et antal skilte om Nabohjælp.

Bent Nikolaisen havde en markørpen med fra politiet – som grundejerforeningen kan låne i ca. 1 måned. Markørpennen kan lånes ved henvendelse til formanden. Ellers kan den lånes hos politiet.

 

 

 1. Indkomne forslag

Karin Ann Larsen, Ejby Alle 10:

1)    ”Jeg tænkte om vi kunne tale lidt omkring fjernvarme, som vi skulle få tilbudt her i 2013/14
vi kunne måske spørge grundejerne, om der er nogle der allerede ved om de kunne tænke sig det.

Jeg er selv opsat på, at få fjernvarme.”

 

Det blev oplyst, at hver husstand vil blive tilbudt at koble sig på – og ca. 40 % skal sige ja for at det bliver til noget.

Da det er meget usikkert, hvornår vi vil få det tilbudt er der enighed om, at bestyrelsen holder sig orienteret om sagen og afholder medlemsmøde om fjernvarme – ja eller nej – når vi ved noget mere præcist.

 

2)    ”For år tilbage talte vi om, at Ejby Alle kunne lukkes evt. nede ved Sydkærsvej.
Er det noget vi kunne tage op igen, tror du der kunne være stemning for det??
Jeg tænker det kunne være cementkrukker man satte der”” bump synes jeg ikke er optimalt”
Hvis det kunne komme på som et forslag???”

 

I forbindelse med drøftelse af dette forslag udspandt der sig en debat om, hvorvidt vejene ville blive betragtet som private, såfremt vi selv får lov at etablere vejbump/ blomsterkasser.

Ligeledes var der synspunkter om at én af grundejerforeningens tilhørende veje skulle få status af ”lukket” vej – og hvordan det så ville påvirke de øvrige veje. Der var bred enighed om, at en indsats skulle omhandle hele grundejerforeningen. Bestyrelsen gav tilsagn om at ville undersøge mulighed for vejbump på Torstensvej og Sydkærsvej.

Da der skal være arbejde i forbindelse med kloakprojektet, kan der forudses stor belastning af Torstensvej. Bestyrelsen vil følge sagen tæt, ligesom Annie vil drøfte sagen om den øgede trafikbelastning i SGH.

 

 1. Evt.:

Der var ikke noget under dette punkt.                                                                                                                      

                                                                                   

 

     Camilla Flügge

     Referent                                            

                                                          Lars Jørgensen

 

                                                                                  Dirigent

                                                                                                                        

                                                                                                                             Annie Marott                

                                                                                                                                 Formand                                                                           

                                                                                                                                 05.04.2013                                                

 

Regnskab for Grundejerforeningen Harrestrup Villakvarter 2012:

 

 

 

 

Harrestrup Villakvarters Grundejerforening Resultatopgørelse for perioden 1.1-2012 – 31.12.2012
  Budget 2012
Indtægter
 
Kontingent 15.775,00 15.600
Renter         45,04         35
Gebyrer       800,00           0
I alt  16.620,04 15.635
 
Udgifter
 
Møder ((Generalforsamling)   1.028,55 2500

 

Telefon- og kontortilskud   4.500,00 4.500
Gebyr      990,00 1.000
Web      180,00    200
SGH      520,00    520
Porto   1.646,75  1.650
Gaver ( buketter x2)      545,00    500
Fastelavnsfest      515,20   1500
Kontorartikler      289,50   1100
Vejfest           0   2000
I alt   10.215,00 15.470
Overskud 6.405,04
Årets resultat   6.405,04
Balance pr.  01.01.2012-31.12.2012
Aktiver Passiver  
Danske Bank 24.222,28 Kapital pr. 31.12.2011 62.475,42
Alm. Brand Bank 44.658,18 Årets resultat   6.405,04
 

 

 

I alt 68.880,46 I alt 68.880,46  
Hvidovre d. 13.01.2013Revisor

Charlotte Amon Meng

   

 

Kasserer

Hanne Als

      

 

 

 

 

 

 

Budget 2013 for Harrestrup Villakvarters Grundejerforening:
Indtægter:
Kontingent (kr. 150 ) Kr. 15.600
Renter Kr. 35
Gebyrer Kr. 800
Indtægter i alt: Kr. 16.435
 
Udgifter:
Porto Kr.1.000
Kontorartikler Kr. 2.000
Telefon- og kontortilskud Kr. 4.500

 

Fastelavnsfest Kr. 1.000
Vejfest Kr. 2.000
Medlemskab SGH Kr. 520
WEB Kr. 1.500
Uforudsete udgifter Kr. 500
Gebyrer (bank) Kr. 1.000
Møder ( generalforsamling) Kr. 2.000
 Udgifter i alt Kr. 16.020

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Harrestrup Villakvarter mandag den 19. marts 2012

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der i år var i ”nye” lokaler – og bød på et ”nyt” traktement J

 

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Charlotte Amon Meng

Referent: Camilla Flügge

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at formalia var i orden.

Antal stemmeberettigede parceller til stede:12 + 1 fuldmagt

2. Evt. bemærkninger til referatet fra sidste års generalforsamling:

Intet at bemærke, referatet godkendt.

På vores hjemmeside www.harrestrupvillakvarter.dk forefindes altid referat af seneste generalforsamling.

 

3. Formandens beretning

2011 har været et lidt mere begivenhedsrigt år end vanligt!

I årets løb har bestyrelsen fået oplyst, at 8 ejendomme i vores lille grundejerforening har skiftet ejere – og at én ejendom har fået tilladelse til at til at dele den nuværende ejendom i to grunde og det eksisterende hus i et dobbelthus.

Så der er mange, vi har budt velkommen og har sagt goddag til. – Og mange har vi sagt farvel til.

Desværre også til Aage Hansen, vores revisor gennem mange, mange år.

 

På sidste års generalforsamling besluttede vi at hæve kontingentet fra kr. 100 til kr. 150 årligt.

Én af de store poster på regnskabet er porto, og vi har opfordret til – i referater, i velkomstbreve og på hjemmesiden) at man modtager elektronisk post.  31 grundejere har nu takket ja til tilbuddet.  Det kan mærkes på omkostningerne 😉 Samtidig har vi taget generalforsamlingens opfordring til at sende mest mulig snailmail som B-post ad notam – så vidt det er muligt aht tidsfrister!

 

Sidste år undrede generalforsamlingen sig over, at grundejerforeningen betaler gebyr for at have netbank. Vi har netbank i Danske Bank samt en konto i Alm. Brand Bank – som indtil for nylig har givet høje renter af vores indestående. Det gør den ikke mere – og da vi har girokonto tilknyttet Danske Bank har vi undersøgt, om vi kunne nedlægge kontoen i Alm. Brand bank og udelukkende have konto i Danske Bank. Danske Bank har oplyst at de pt. ikke har et tilbud med en foreningskonto, hvorfor vi må beholde kontoen i Alm. Brand Bank indtil videre.

Hanne, vores kasserer, følger sagen – og vi håber at få en løsning på det snarest.

 

Beslutning om indmeldelse i SGH (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune) blev truffet på generalforsamlingen i 2010 – og det blev besluttet, at evaluering af medlemskab skulle forelægges en generalforsamling efterfølgende – og det vil vi gøre på næste års generalforsamling. Så har vi haft mulighed for at deltage i aktiviteterne i 2½ år.

I SGH har fokus det seneste år bl. a været betalingsringens konsekvenser, lokalplaner i samarbejde med grundejerforeninger, trafiksikkerhed, privatisering af veje, dagrenovation, Det Grønne Råd, ekstremregn, postkassers placering samt gebyrer på byggesager mm.

 

Især har SGH’s involvering i sagerne om ekstremregn og dagrenovationsordning haft betydning for os.

Ekstremregn har i den grad sat sit præg på Harrestrup Villakvarter! Værst var det lørdag den 3. juli, hvor der faldt mere end 100 mm på et par timer og som afstedkom oversvømmede boliger for rigtigt mange.

I starten af november var SGH vært ved et arrangement på spildevandscentret på Avedøre Holme, hvor det blev fortalt og demonstreret, hvordan man forholder sig, når der kommer vand på grunden. Fokus var især på alle de mange foranstaltninger, man selv kan gennemføre for at undgå oversvømmelse.  Men samtidig måtte man også erkende, at det er ret lidt, den enkelte grundejer kan stille op.

Her skal helt andre kræfter til, og ved et arrangement senere på måneden – hvor SGH var medarrangør sammen med kommunen – blev vi igen orienteret om de ting vi selv kan gøre for at undgå vand i husene, hvis regnen kommer i store mængder. F. eks installering af højtvandslukker på vores kloaksystemer, skærmning for døre og kælderskakte.

Men mest interessant var det, hvad kommunen gør for at undgå, at vi igen oplever vand i vores huse.

Områderne i Hvidovre kommune, som var hårdest ramt af ekstremregn, var villaområderne ved Harrestrup Å.

Hvidovre Kommune gav på mødet tilsagn om at lægge pres på Københavns Kommune for at få åen renset op, træer fjernet og broer renoveret, så passagen af vand gennem åen bliver bedre. Samtidig fremhævede kommunen, at der er etableret et stort flerårigt kloakprojekt, hvor man øger både rørkapacitet og pumpekapacitet for at afvande området hurtigere og mere effektivt.

Men det blev også fremhævet fra politikere og embedsmænd, at der er tale om store og meget dyre projekter, som må gennemføres over tid.

Her kan det måske nævnes, at Hvidovre Forsyning gerne vil informeres, hvis der har været vand i ens kælder, så er det vigtigt at det registreres hos forsyningen kontakt@hvidovreforsyning.dk

SGH’s bestyrelse vil fortsat følge disse projekter nøje, og vil arbejde for at fastholde politikernes fokus på den store udfordring, ekstremregn udgør også i fremtiden.

 

Det andet område, hvor jeg gerne vil fremhæve SGH’s involvering, er i hele dagrenovationssagen.

SGH er medlem af Det Grønne Råd og kom her undervejrs med kommunens planer for dagrenovation. Og det var åbenbart ikke hensigten at høre borgerne i denne sag.

Derfor gennemførte SGH et rundspørge blandt sine medlemmer, og resultatet var et klart nej til ordningen. Resultatet blev sendt til politikerne og til Hvidovre Avis, som i januar 2012 bragte en stor omtale af analysen – og efterfølgende blev sagen blev omtalt i radioen, hvor formanden for SGH gav interview!

Så kom der gang i sagerne – Teknik- og miljøudvalget tog sagen af dagsordenen på sit møde i februar og besluttede at afvente et møde med Ældrerådet og Handicaprådet samt at holde Borgermøde den 21. februar 2012.

Stemningen på Borgermødet var – mildt sagt – ikke til at tage fejl af. Vi ville ikke deltage i gruppearbejde – vi ville ha´ borgermøde – og vi vil ikke umiddelbart have en ordning hvor dagrenovationen er hver 2. uge (undtagen i sommermånederne) og affaldscontainere flyttet til fortovskanten!

Teknisk Udvalg holdt møde igen d. 12.03.12 og man havde fattet borgernes vink om hvad man ønskede OG at der også var et tydeligt signal om at dagrenovation og en kommende genbrugsordning bør tænkes sammen.

Og i referatet fra udvalgsmødet står, at det er besluttet at lade nuværende ordning for dagrenovationen fortsætte. Det betyder, at der fortsat vil være ugentlig tømning af sække og beholdere, samt at borgerne selv bestemmer hvor på grunden, de ønsker at placere sække og beholdere.

Omkring 400 husstande i Hvidovre – og dermed os – har i lidt over et år sorteret affald til genanvendelse. Og på baggrund af de erfaringer man har gjort sig i perioden, har Teknisk Udvalg besluttet at implementere en genbrugsordning i hele kommunen og at denne sker så hurtigt som muligt på baggrund af en grundig borgerinddragelses-proces.

Vi er SGH stor tak skyldig for at have iværksat initiativer, der har været med til at skubbe i en positiv retning – ellers er jeg overbevist om, at der var truffet beslutning på dagrenovationsområdet uden brugerne – borgerne – var blevet hørt!

 

SGH har holdt generalforsamling d 1. marts 2012 hvor jeg deltog – og fremover vil jeg også deltage i alle bestyrelsesmøder. Blev valgt som suppleant til bestyrelsen – og det er sædvane i SGH at suppleanten deltager på lige fod med den øvrige bestyrelse i bestyrelsesarbejdet.

Så jeg vil gøre mit til, at vi får så stor en indflydelse i SGH som det er muligt – og på de sager der behandles.

 

Det første møde efter generalforsamling blev holdt i torsdags og i 2012 planlægges et medlemsmøde afholdt i juni om vedvarende energi og forhåbentlig også et medlemsmøde i efteråret med politikerne med fokus på økonomi, budgetter, evt. spareforslag mv.

Referatet af generalforsamlingen kan findes på SGH’s hjemmeside www.sgh.nu

 

I februar i år blev igen holdt fastelavnsfest i grundejerforeningen.

Desværre lå fastelavn i skolernes vinterferie, så dermed var det ikke alle børn, der var hjemme til at deltage.

Men 11 børn og 14 voksne deltog og der blev holdt en herlig fest med kaffebord og fastelavnsboller – tøndeslagning og ikke mindst fejring af både kattekonge og –dronning

Stor tak igen til Kirstine og Dorte, der stod for det store arbejde.

Bestyrelsen har et stille håb om, at der igen til næste år vil blive holdt fastelavnsfest – vi har i hvert fald foreslået et beløb afsat på budgettet! Og Kirstine har i dag sendt mig en mail om, at hun gerne står i spidsen for næste års fastelavnsfest J

 

I august 2011 blev afholdt et brag af en sommerfest.

Tak til Camilla og Per (Rødvig alle 9), der planlagde og afholdt festen, hvor der deltog flere end 60 børn og voksne. Der var organiseret telte, borde, stole, grill mm, og grundejerforeningen bød på is til børnene samt salater og brød, kaffe, paptallerkener, bestik og kaffe mm.

Der var givet tilladelse fra Hvidovre Kommune samt Hvidovre Politi til at festen blev afholdt på parkeringspladsen Ejby Alle den 13/8 2011 fra kl. 16:00 til ca. 24:00.

På baggrund af tilkendegivelser fra deltagere under og efter festen, har bestyrelsen konkluderet at det var en så stor succes, at vi har besluttet at der afholdes vejfest igen i 2012.

Og en early warning – det bliver d 11.august.

At afholde festen er et kæmpearbejde – så vi vil gerne ha’ nedsat et egentligt festudvalg med flere deltagere J

Camilla vil meget gerne høre fra de, der melder sig under festfanerne!!

 

Tak for ordet.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Der blev udtalt stor tilfredshed med SGH’s håndtering og ageren i især dagrenovationssagen, samt at formanden nu vil kunne få indflydelse på arbejdet i SGH og dermed også kan sikre et større informationsniveau til grundejerforeningen

 

4. Regnskab for 2011

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen takkede Poul Vest, Ejby alle 15 for revision af regnskaberne for både 2010 og 2012 – og ønskede god vind fremover!

 

5. Honorar og kontingentniveau

a. Bestyrelsens honorar – forslag om uændret beløb blev eenstemnigt vedtaget

b. Kontingentniveau – forslag om uændret årligt kontingent på kr. 150,00 blev eenstemnigt vedtaget

 

6. Budget 2012.

Formanden gennemgik budgettet, der blev eenstemnigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Da porto er en forholdsvis stor post på budgettet opfordredes til, at så mange muligt, der har mulighed for at modtage elektronisk post, tilmelder sig denne ordning.

( Og det gøres ved at sende en mail til bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dkog gøre opmærksom på, at man gerne vil have posten sendt elektronisk så vidt muligt. Udover navn bedes adressen oplyst.)

Det blev bemærket, at man har hørt at nogle grundejerforeninger får omdelt post af unge mennesker, der derved kan tjene lidt lommepenge. Bestyrelsen har fundet, at posten omdeles sikkert af postvæsenet – og at vi derved friholdes for forpligtelser af arbejdsgiverkarakter overfor postomdelerne J

 

7. Valg til bestyrelsen:

a. Kasserer – genvalg af Hanne Als, Ejby Alle 17

b. Sekretær – genvalg af Camilla Ferslev Flügge, Ejby alle 24

c. Bestyrelsessuppleant – genvalg af Lars Jørgensen, Ejby alle 8

d.Revisor (2012) – nyvalg af Charlotte Amon Meng, Ejby alle 21

e. Revisorsuppleant ( 2012 og 2013)nyvalg til Lars Jørgensen, Ejby alle 8

 

8. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

9. Evt.

Formanden bad om bemærkninger til bestyrelsens beslutning om traktement på generalforsamlingen. Man fandt at sandwich, øl og vand var passende.

 

 

Camilla Flügge.

Referent

 

Charlotte Amon Meng,

 

        Dirigent

                                                                                                                   

Annie Marott

Formand

21.3.2012

 

 

    

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2011

 

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Charlotte Amon Meng

Referent: Camilla Flügge

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at formalia var i orden.

Antal stemmeberettigede parceller til stede:14

2. Evt. bemærkninger til referatet fra sidste års generalforsamling:

Intet at bemærke, referatet godkendt

 

3. Formandens beretning v/ Annie Marott:

”I november 2010 år havde vi 90 års jubilæum. Det blev fejret med flag hos grundejere.

Forrige år besluttede vi at afholde fastelavnsfest i stedet for en jubilæumsfest – og igen i år er katten slået af tønden. Rigtig mange børn

og voksne deltog i fastelavnsfest d. 6. marts.  Kirstine, Ditte og Dorthe stod i spidsen for det vellykkede arrangement. Og tak for det store arbejde

Sidste år havde vi intentioner om at få sat billeder ind på vores hjemmeside. Desværre er vi ikke i stand til det.

Hjemmesiden – www.harrestrupvillakvarter.dk  –  er ikke helt optimal, men den fungerer – og den fungerer hensigtsmæssigt.

Vi har fået mange gode tilbagemeldinger på den, både fra kommunen, fra grundejerne, fra ejendomsmæglere, fra potentielle købere og fra SGH.

Intensionen med hjemmesiden er, at der skal være information om og til grundejerforeningen – OG at vi skulle være lette at få fat i. Den er altid opdateret

og bl. a er der altid resumé af periodens bestyrelsesmøder.

Til hjemmesiden knytter sig en mailadresse:  bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dkog det giver mulighed for at modtage elektronisk post

i stedet for det meste papirpost. Pt. er der 18 grundejere, der har ønsket at modtage post fra grundejerforeningen pr. mail. Det gør vi gerne – og jeg vil

lige opfordre til, at man husker at rette sin mailadresse i givet fald.  Det er vældig tidskrævende at skulle udsende posten med snailmail når den sendte

e-mail ikke kan afleveres!

Til generalforsamlinger det sidste par år, er opfordret til at se på kontingentstørrelsen. Flere medlemmer fandt det økonomiske fundament lidt spinkelt

– og vi har derfor – som man jo egentlig altid bør – udarbejdet forslag til budget for 2011.Det skal vi drøfte – og på baggrund heraf træffe beslutning

om kontingent for 2011.

Et lille, kedeligt pip om vores ”kontingentføljeton” skal nu også lige nævnes… Igen var der et stort antal grundejere, der ikke nåede at betale til tiden.

En del nåede det efter en reminder. Men 2 hardcore medlemmer har stadig ikke nået det – men vil blive husket på det igen med det nye girokort for 2011.

 

Grundejerforeningen har sidste år modtaget en printer i gave (HP880C) og vi har takket giverne med en buket blomster.

Medlemskab af Sammenslutningen af Grundejerforeningen iHvidovre besluttedes af generalforsamlingen 2010.

SGH beskæftiger sig eksempelvis med trafik, miljø, skatter & afgifter mv. SGH har en god og informativ hjemmeside – www.SGH.nu  

hvor bl. a udsendte høringssvar til kommunen samt pressemeddelelser kan ses. Vi vil evaluere og vurdere medlemskabet af SGH på en

ordinær generalforsamling og indtil nu er det kun positive tilbagemeldinger, der kan gives.

Jeg deltog i SGH’s ordinære generalforsamling d 1.3.2011 og noget af det der drøftedes var trafiksikkerhed og en undersøgelse af medlemmernes

holdning til brugerfinansiering af trafiksanering – en undersøgelse som også vi deltog i.

SGH´s undersøgelse konkluderer bl. a. at medlemmerne principielt ikke bifalder medfinansiering af trafiksikkerhed og ej heller er for privatisering af vejene.

I øvrigt afholder Hvidovre kommune en borgerdebat – ” Forhold mellem trafik og bymiljø” d. 15.marts i aulaen i Lille Friheden –

her er det mere end oplagt at bidrage med erfaringer fra trafik i relation til Krogen og Stenen og Krogstenshave!

Deltagelse i Hvidovre Kommunes pilotprojekt med indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner – besluttedes også på sidste års generalforsamling –

hvor en af kommunens medarbejdere fra teknisk forvaltning gav et oplæg om ordningen.

Da vi tænkte at flere en de, der deltog i generalforsamlingen kunne have glæde af orientering om forsøget, afholdt grundejerforeningen yderligere

et informationsmøde efterfølgende! Hvidovre kommune arbejder – som en af de første kommuner i Danmark – på at indføre et nyt og endnu mere

miljøvenligt system for affaldssortering for boligejerne.

Formålet med forsøgsordningen er at finde frem til fremtidens affaldssystem i kommunen – et system, der skal gavne miljøet og formindske forbruget

af ressourcer ved genanvendelse af affald som plast, glas, metal og papir. Ca. 400 boliger fordelt på fire grundejerforeninger i Hvidovre deltager.

Vi har hver modtaget en ny affaldsbeholder til fire typer forskelligt genanvendeligt affald samt en batteriboks.

Systemet betyder, at mere af affaldet kan køres til genanvendelse i stedet for at ende på forbrændingen.

Forsøget løber over ½ år og er uden udgift for grundejerne.

Endelig skal jeg nævne opfordringen – eller invitationen – fra Hvidovre Kommune til grundejerforeninger til at melde sig, hvis man ønsker et nyt

Det vil sige, hvis vi ønsker at få lavet en ny lokalplan for vores område. Lokalplanerne laves i samarbejde med grundejerforeningerne,

så derfor ligger indholdet ikke fast på forhånd. Det er i høj grad op til den enkelte forening at komme med idéer og ønsker til indholdet af den

enkelte lokalplan. Vi kan f.eks. tage stilling til opførelsen af carporte, garager og udhuse langs vejene, ønsker til hegning, ønske om at anvende

bestemte bygningsmaterialer eller ej osv. De nye lokalplaner skal dog respektere – og må ikke overskride – de byggemuligheder, der fremgår af

rammebestemmelserne i Kommuneplan 2009.  Der kan læses mere på www.hvidovre.dk/Default.aspx?ID=1031

Så jeg vil også opfordre generalforsamlingen til at drøfte om kommunens tilbud har relevans for os?

 

Tak for ordet.”

 

Kommentarer til formandens beretning: Der er mange parkerede biler på villavejene og det er ikke muligt at for fejemaskinerne at komme til.

Der var enighed om at henstille, at alle grundejere parkerer i deres indkørsel, hvis det er muligt.

 

Der er stadig meget trafik på Torstensvej og Ejby allé pga. plejehjemmet Krogstenshave og børneinstitutionerne Krogen og Stenen

– og grundejerne opfordredes til at deltage i kommunens borgermøde.

 

4. Regnskab for 2010 v/ kasserer Hanne Als:

Som nævnt i formandens beretning er der stadig 2 grundejere, der ikke har betalt kontingent for 2010 desuagtet der er udsendt rykkere –

den sidste med pålagt strafgebyr på kr. 50. Restancen vil blive pålagt efterfølgende kontingentopkrævning.

Som svar på spørgsmål om beløb til reparation af kompostkværn blev det oplyst, at sagen var blevet drøftet på et bestyrelsesmøde,

hvor bestyrelsen bevilgede kr. 550 til nye skær – og samtidig besluttede at der på hjemmesiden – og på kompostmaskinens brugsanvisning

– skulle henlede opmærksomheden på, at kompostkværnen kan anvendes til kompostering af løst afklip og flisning af grene og at man skal passe på,

at der ikke kommer sten i kværnen, da knivene så tagerskade!

 

Igen blev det bemærket, at grundejerforeningen betaler et stort gebyr for at have netbank.

Kassereren oplyste, at der er omkostninger for foreningen i at have netbank, men bestyrelsen vil undersøge om der er billigere alternativer

– naturligvis under hensyntagen til grundejerforeningens love!

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5. Valg til bestyrelsen:

Formand: genvalg til Annie Marott

Bestyrelsessuppleant: genvalg til Lars Jørgensen

Revisor: genvalg til Aage Hansen

 

6. Honorar og kontingentniveau

Bestyrelsens honorar-

bestyrelsen havde stillet forslag om justering af honorar fra kr. 1.200 til kr. 1.500 pr. bestyrelsesmedlem.

Honoraret er senest justeret i 2002 – og det dækker udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. For nuværende kan nævnes udgifter til telefonhold,

pc med netadgang, småudgifter til kontorhold samt udgifter til møder mv.

 

På forespørgsel blev det oplyst, at honoraret ikke kan dække udgift til ”arbejdstid” idet bestyrelsesarbejde er frivilligt, ulønnet arbejde.

 

Ved afstemning stemte 13 grundejere for forslaget og 1 undlod at stemme.

 

Kontingentniveau-

på begrund af et underskud for 2010 på kr. 118,- og et estimeret budget for 2011 på 15.380,- foreslog bestyrelsen kontingentet forhøjet

fra kr. 100  til kr. 150 pr. år.

Forslaget blev eenstemnigt vedtaget.

 

Da porto er en forholdsvis stor post på budgettet opfordredes til, at så mange muligt, der har mulighed for at modtage elektronisk post,

tilmelder sig denne ordning.( Og det gøres ved at sende en mail til bestyrelse@harrestrupvillakvarter.dkog gøre opmærksom på,

at man gerne vil have posten sendt elektronisk så vidt muligt. Udover navn bedes postadressen og e-mailadressen også lige oplyst J)

 

7. Vejfest.

Camilla ønsker stadig at holde en vejfest, så forsøget gøres igen i 2011.

Det er hensigten, at festen skal være udgiftsneutral for grundejerforeningen – dog er der afsat kr. 1000 på budgettet som buffer

af hensyn til evt. uforudsete udgifter.

Det er tanken at afholdelse af arrangementet skal være rimeligt simpelt – idet det er hensigten at man tager sin mad, drikkevarer og godt humør med.

Per Nielsen (Rødvig alle 9) meldte sig som medarrangør. Der vil snarest komme en invitation ud så vi kan se hvor mange der er interesseret i at deltage.

 

8. Indkomne forslag:

Susanne & Jimmy Hansen, Rødvig Alle 20:

Vi har følgende vi gerne vil have drøftet på næste generalforsamling:

 

 • At der igen opfordres til at alle medlemmer oplyser mail adresse, så bestyrelsen slipper for at sende post ud,

          især da portoen snart stiger og det er en stor post på budgettet.

Dirigenten konstaterede at opfordringen var bragt under dagsordenens pkt.6

 

 • At der sættes et max beløb for reparation af kompostkværn.

          I referatet fra sidste år er der kun skrevet “omkostninger til reparation bliver for dyre, kasseres kværnen”. Men hvad er for dyre??

          Er det også dette der er budgetteret til 1500 kr. for 2011??? Hvis ja, er det en stor udgift, da det blev besluttet at sige ja til maskinen,

          fordi den var gratis.

 

Da der var redegjort for reparationsomkostning af kompostkværn under pkt.4, Regnskab, foreslog dirigenten at sagen drøftedes videre under pkt. 9, Evt.

 

 • Bestyrelsens honorar – er der blevet mere arbejde, siden beløbet skal sættes op ??? Vi mener bestyrelsens honorar skal stå i mål til,

          at vi er en lille forening med kun 100 medlemmer og ikke den store aktivitet.

Generalforsamlingen havde taget stilling til bestyrelsens honorar under dagsordenens pkt.6

 

9. Evt.

 

Super fastelavnsfest igen i år – og heldigvis blev der givet et forsigtigt og et midlertidig tilsagn til at holde fastelavnsfest igen til næste år J

 

Vedr. kompostkværnen – er det et fåtal af grundejerne, der bruger kværnen og det var den generelle opfattelse,

at man ikke ønskede at anvende flere af de fælles midler på reparation og vedligeholdelse.

Kompostkværnen kasseres når den ikke mere er anvendelig!

 

Stor tak blev rettet til vores revisor, Aage Hansen.

Tænk, Aages navn er fundet første gang i 1971 som revisor. Bestyrelsen siger tusind tak for 40 års fantastiske arbejde, og har købt en lille gave til ham.

Da Aage var forhindret i at deltage i generalforsamlingen er gaven efterfølgende blevet afleveret.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        Camilla Flügge Referent

 

Charlotte Amon Meng,

 

        Dirigent

                                                                                                                      

Annie Marott

Formand

17.3.2010